بحورالالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض – فرصت الدوله شیرازی

 

bohor

بحورالالحان: در علم موسیقی و نسبت آن با عروض

نویسنده: فرصت الدوله شیرازی

با مقدمه، فهرست و تصحیح: علی زرین قلم

 

مطالعه کتاب بحورالالحان: در علم موسیقی و نسبت آن با عروض

***

موسیقی ایران را درشبکه های اجتماعی دنبال کنید :